Selteco Flash Designer Animation

Aby wstawić animację na stronę należy skopiować ten kod:

<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="180" HEIGHT="180"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="t1002.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="t1002.swf" WIDTH="180" HEIGHT="180" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>

Plik Flash t1002.swf należy skopiować do tego samego folderu w którym jest strona.
Plik SWF należy załadować na serwer.