Przezroczyste animacje Flash

Przezroczyte animacje przysłaniające treść strony są popularne jako reklamy w serwisach internetowych. Aby wyeksportować przezroczystą animację Flash wymagana jest podstawowa znajomość kodu HTML:
  1. Wybierz "Film" > "Opcje eksportu" i zaznacz opcję "Przezroczysty". Wymusi to na programie Flash Designer eksportowanie animacji flash w trybie "windowless".
  2. Dla każdej ramki która ma być przezroczysta wybierz Ramka > Kolor tła i Brak koloru
  3. Zapisz pliki SWF i HTML komendą "Plik" > "Eksport strony HTML"
  4. Zmodyfikuj znacznik DIV aby określić pozycję na której animacja ma być umieszczona.

<DIV STYLE="position:absolute; left:300; top:200">
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="300" HEIGHT="250"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="transparentegg.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="transparent">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="transparentegg.swf" type="application/x-shockwave-flash" WIDTH="300" HEIGHT="250" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="transparent" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>
</DIV>