Dźwięki

Alligator Flash Designer obsługuje formaty dźwiękowe WAV i MP3. Zanim dźwięk zostanie użyty musi zostać zaimportowany komendą "Film" > "Importuj Dźwięk" . Można także wciągnąć plik dźwiękowy z pulpitu do dokumentu programu. Aby wyświetlić listę załadowanych dźwięków wybierz "Film" > "Dźwięki".

Dźwięki ramki

Dźwięk ramki rozpocznie odtwarzanie w momencie rozpoczęcia ramki. Aby zdefiniować dźwięk wybierz "Ramka" > "Dźwięk ramki" i wybierz załadowany wcześniej dźwięk z listy.

Dostosowanie długości ramki i dźwięku

Wybierz z menu "Film" > "Dźwięki", zaznacz plik i odczytaj długość dźwięku w sekundach. Kliknij Anuluj. Wybierz "Ramka" > "Czas Ramki" i ustaw Czas na tą samą wartość tak aby dźwięk i ramka skończyły się w tym samym czasie.

Dźwięk w trybie wyłączności

Tryb wyłączności zatrzymuje inne odtwarzane dźwięki i uruchamia wybrany dźwięk ramki. Zapobiega to uruchomieniu kliku dźwięków jednocześnie. Wybierz "Animacja" > "Właściwości animacji" i zmień opcję w rozwijanej liście "Dźwięk startuje..." na "Tryb wyłączności".

Moment rozpoczęcia dźwięku ramki

Jeżeli na ramce są odtwarzane animacje intro można ustalić w którym momencie dźwięk zacznie się odtwarzać. wybierz "Ramka" > "Właściwości animacji" i zmień opcję w rozwijanej liście "Dźwięk startuje...".

Dodanie ścieżki dźwiękowej jako tła dźwiękowego

Wybierz z menu "Film" > "Importuj dźwięk" i zaznacz plik dźwiękowy loop1.mp3 (lub własną ścieżkę dźwiękową). Kliknij OK aby go zaimportować. Kliknij OK na liście dźwięków. Zaznacz ramkę (np. ramkę "Frame 1") i wybierz z menu "Ramka" > "Dźwięk ramki". Wybierz plik dźwiękowy i kliknij OK. Wciśnij klawisz F9 aby przetestować działanie dźwięku na podglądzie animacji.

Zapętlanie dźwięku

Domyślnie dźwięk jest odtwarzany raz. Jeśli powtórzenie zostanie ustawione na więcej niż "1", dźwięk będzie powtarzany.

Aby zastosować zapętloną ścieżkę dźwiękową musi ona być odpowiednio obcięta tak aby zapętlenie wypadało w rytm muzyki. Gdy zapętlenie nie jest płynne można dostosować punkt zapętlenia poprzez ustalenie próbki wyjścia.

Dźwięki przycisków

Dźwięk zdarzeniowy może być odtworzony gdy użytkownik kliknie na obiekt. Aby zdefiniować dźwięk dla danego zdarzenia wybierz "Obiekt" > "Dźwięk" i odpowiednią komendę np.: "Kliknięcia".

Przypisanie dźwięku do przycisku

Wybierz z menu "Film" > "Importuj dźwięk" i zaznacz jeden z plików dźwiękowych (np.: AIP.wav). Kliknij OK aby go zaimportować. Kliknij przycisk OK na liście dźwięków. Zaznacz przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Dźwięk" > "Kliknięcia". wybierz plik dźwiękowy i kliknij OK. Wciśnij klawisz F9 aby przetestować działanie dźwięku na podglądzie animacji. W ten sam sposób można zdefiniować dźwięki najechania lub wyjechania.

Usunięcie dźwięku przypisanego do przycisku

Zaznacz przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Dźwięk" > "Kliknięcia". Zaznacz na liście <no sound> i zatwierdź klikając OK.

Zatrzymanie dźwięku po kliknięciu na obiekt

Zaznacz przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Dźwięk" > "Kliknięcia". Wybierz dźwięk który ma być zatrzymany i zaznacz opcję "Stop". Zatwierdź klikając OK.

Stworzenie przycisku zatrzymującego odtwarzanie wszystkich dźwięków (mute)

Narysuj lub zaimportuj przycisk. Zaznacz przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Akcje" > "Kliknięcia". Zaznacz opcję ActionScript i wpisz kod:

stopAllSounds();

Kliknij OK.

Podkład muzyczny WAV

Można użyć formatu dźwiękowego WAV i umieścić go w animacji flash jako dźwięk ciągły (stały podkład dźwiękowy), muzyka będzie odtwarzana w tle przez cały czas trwania animacji. Plik WAV musi być zapisany w kompresji formatu PCM.

Aby dodać dźwięk do animacji w programie Alligator Flash Designer:

  1. Otwórz animację flash w programie Flash Designer
  2. Wybierz z menu "Film" > "Opcje eksportu"
  3. Kliknij "Plik..." w części "Ścieżka dźwiękowa" by znaleźć plik WAV
  4. Możesz ustalić ile razy dźwięk będzie odtwarzany w polu "Powtórzenia"
  5. Kliknij OK by zatwierdzić ustawienia

Aby zastosować plik MP3 należy go umieścić na pierwszej ramce komendą "Ramka" > "Dźwięk ramki"