Start animacji SWF od wybranej ramki

Użyj parametru "STARTFRAME=" w znacznikach OBJECT i EMBED w kodzie HTML. Na przykład aby zacząć animację w ramce Frame 3 użyj poniższego kodu:

<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="menu.swf?startframe=Frame 3">

Poniższy przykład, na podstawie pliku "3-menu.sfd", który można znaleźć w folderze examples:

Aby zacząć animację od początku nie używaj wcale parametru "startframe=":
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="300" HEIGHT="320"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="menu.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="menu.swf" WIDTH="300" HEIGHT="320" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>

Aby zacząć animację od części "Europe" w podmenu użyj parametru "startframe=Frame 3". Otwórz przykładowy plik "3-menu.sfd" aby sprawdzić, że podmenu "Europe" jest umieszczone w ramce "Frame 3".
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="300" HEIGHT="320"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="menu.swf?startframe=Frame 3">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="menu.swf?startframe=Frame 3" WIDTH="300" HEIGHT="320" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>