Animacja obiektów

W poniższym przykładzie film zawiera 2 statyczne ramki bez efektów animacji:

Animacja intro (wejściowa)

Efekt intro określa sposób w jaki obiekt pojawia się na ramce (np.: wlatuje z lewego brzegu). Najprostszym sposobem dodania animacji jest zaznaczenie obiektu i wybranie jednego z efektów w menu "Animacja" > "Szybkie intro"

Więcej opcji dostępne jest po wybraniu komendy "Animacja" > "Animacja intro". Należy zaznaczyć "Włącz" oraz wybrać jeden z efektów: "Wleć", "Zmniejsz/Zwiększ", "Wysuń/Schowaj", "Odkryj/Zakryj" lub "Obracaj" i kliknij OK. Wciśnij F9 by podejrzeć animację.

Domyślna długość trwania animacji to 0.5 sekundy. Można przyspieszyć animację poprzez zmniejszenie wartości "Czas animacji".

W poniższym przykładzie napis "FRAME 1" posiada zdefiniowaną animację intro "Wleć". Podczas animacji napis "FRAME 1" przemieszcza się z lewej strony:

Animacja outro (wyjściowa)

Efekt outro określa sposób w jaki obiekt znika z ramki (np.: wylatuje do lewego brzegu). Najprostszym sposobem dodania animacji jest zaznaczenie obiektu i wybranie jednego z efektów w menu "Animacja" > "Szybkie outro".

Więcej opcji dostępne jest po wybraniu komendy "Animacja" > "Animacja outro". W poniższym przykładzie następuje stopniowe wygaszenie obiektu.

Opcje animacji można łączyć w dowolnej kombinacji:

przenikanie obiekt będzie pojawiać się i znikać stopniowo podczas animacji

obrót obiekt będzie się obracać o 360 stopni podczas animacji

miękko animacja będzie przyspieszona (ruch nieliniowy)

opóźnienie dodaje dodatkowy czas po animacji intro (lub przed outro) by stworzyć asynchroniczną animację 2 lub więcej obiektów lub ustalić kolejność wykonania animacji

tam i z powrotem powtarza animację w obydwie strony

obiekt zawsze widoczny obiekt pozostaje widoczny przed animacją intro lub po outro

Ruch obiektu

Dodatkowo poza efektami intro i outro można użyć poleceń różnego rodzaju ruchu aby zdefiniować ruch dla obiektu w ramach danej ramki. Poniższy przykład przedstawia kombinację animacji intro (Lot ze strony lewej z obrotem), ruch (w lewy górny róg) i animacji outro (lot w prawo).

Ustawianie animacji wewnątrzramkowej obiektów

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Ruch". Wybierz prędkość i kierunek ruchu, obrót, oraz powiększenie/pomniejszenie obiektu.

Ruch po ścieżce

Narysuj linię przy pomocy narzędzia "Kształty i Linie". Zaznacz obiekt który ma się poruszać po narysowanej linii i wybierz "Animacja" > "Ruch". W sekcji Ruch po ścieżce wybierz krzywą i kliknij OK. Ruch będzie trwał całą długość ramki. Aby przyspieszyć lub zwolnić ruch zmień czas ramki.

Podział czasowy animacji

Zmiana długości trwania ramki

Zmień czas trwania ramki przy użyciu poleceń "Ramka" > "Czas Ramki".

Zmiana długości trwania intro lub outro

Zmień czas trwania animacji efektów intro lub outro za pomocą "Animacja" > "Animacja Intro" lub przy użyciu poleceń "Animacja" > "Animacja Outro".

Ścieżki obcinania animacji

Animacje Intro i Outro mogą używać dodatkowo ścieżek obcięcia. Maska jest wielkości prostokąta obramowującego obiekt. Opcje maskowania dostępne są po wybraniu komend "Animacja" > "Zaawansowana Animacja Intro" lub "Animacja" > "Zaawansowana Animacja Outro".

Bez obcinania:
Nie ma użytej żadnej ścieżki obcięcia.

Obcinanie statyczne: Program dodaje nieruchomą ścieżkę obcięcia. Ucina animowany obiekt.

Obcinanie animowane: Program dodaje ścieżkę obcięcia wokół obiektu i animuje ścieżkę obcięcia zamiast obiektu.

Najedź kursorem myszki nad napisy na poniższej animacji "Bez obcinania", "Obcinanie statyczne" i "Obcinanie animowane" aby zobaczyć różnicę.


clipeffects.sfd

Tworzenie animacji sprite z animację Intro/Outro

Pętla sprite'owa

Aby przyspieszyć tworzenie standardowych pętli można użyć powtarzanej w nieskończoność animacji Intro/Outro dla obiektu sprite. Animacje Intro i Outro dla obiektów powtarzają się tak długo, dopóki dany obiekt znajduje się na ekranie.

Utworzenie zapętlenia odtwarzania animacji

Aby zdefiniować animację "Intro/Outro" dla sprite'a, zaznacz obiekt i wybierz polecenie "Tryb Sprite / Pętla" w menu "Obiekt". Gdy nie ma jeszcze zdefiniowanych efektów intro lub outro można wybrać jedną z wbudowanych animacji lub ustawić inną transformację intro i outro.

Ustawianie kąta, powiększenia i ruchu animacji Intro/Outro sprite'a

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Zaawansowana animacja intro" aby zmodyfikować ustawienia pierwszej fazy (intro) animacji. Wybierz "Animacja" > "Zaawansowana animacja Outro" aby modyfikować drugą fazę animacji.

Ustaw wartości w części okna zatytułowanej "Przekształcenie". Delta X, Y to początkowy lub końcowy punkt startowy ruchu (mierzone w pikselach), Skala X, Y definuje jak obiekt ma zmieniać swą skalę (w procentach), Środek skali X, Y jest dodawany jako "punkt kontrolny" obiektu aby obrócić lub przeskalować obiekt względem tego punktu. Domyślnie punkt kontrolny jest na środku obiektu.

Przyspieszanie i spowalnianie animacji Intro/Outro sprite'a

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Animacja Intro", następnie zmień wartość w polu "Czas animacji" aby zmienić prędkość intro. Wybierz "Animacja" > "Animacja Outro" i wybierz z rozwjanej listy "Czas animacji" inną wartość aby zmień szybkość odtwarzania drugiej fazy - outro. Użyj niskich wartości aby przyspieszyć animację lub dużych wartości aby spowolnić odtwarzanie. Wybrany czas określa długość trwania fazy intro/outro.

Tworzenia sprite'a odtwarzającego się do tyłu i naprzód

Po stworzeniu sprite'a zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Animacja Intro" i zaznacz opcję "Tam i z powrotem".

Tworzenie pojawiającego się i znikającego sprite'a

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Animacja Intro" i zaznacz opcję "Włącz", a następnie "Przenikanie" i "Tam i z powrotem". Następnie upewnij się, że w menu "Obiekt" > "Tryb Sprite / Pętla" jest zaznaczone (sprawdź gdy potrzeba).

Zobacz również: Animacja obiektów tekstowych | Efekt synchronizacji | Animacje "Tween"